Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

OSOBNÍ ÚDAJE (dále jen „údaje“)

Informace pro zájemce o naše zboží a naše služby a pro naše smluvní partnery.

1. Jaké o Vás zpracováváme údaje?

Společnost Linde Material Handling Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 10, Polygrafická 622/2, PSČ: 108 00, IČ: 006 76 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 458 (dále jen „Linde“), vede elektronickou zákaznickou databázi (CRM systém), ve které jsou kontaktní údaje a spojení na naše zákazníky nebo potenciální zákazníky. Jde zejména o tyto údaje: obchodní firma zákazníka, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, dodací adresy, telefon, e-mail, jméno a příjmení kontaktní osoby, pracovní pozice kontaktní osoby.


2. Jak se dostávají údaje do naší zákaznické databáze?

Nové údaje do naší zákaznické databáze získáváme přímo od našich zákazníků.

Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje:


a. Získané z uzavřených smluv (kde Linde je smluvní stranou smlouvy) b. Získané přímo od dalších osob s jejich souhlasem – zejména při žádosti o zpracování nabídky obchodu nebo služby (ať už činností obchodních zástupců při jejich návštěvách, při prodejních akcích, nebo na základě e-mailové nebo telefonické poptávky zákazníků). c. Registrací osob prostřednictvím elektronických médií, např. prostřednictvím formulářů na webových stránkách apod.
3. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?
Linde jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a s účinností od 25. 5. 2018 povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen „platné právní předpisy“). Linde pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob.


4. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

Všechny osobní údaje zpracovává Linde a její dceřiné společnosti na území České republiky (Použitý vozík CZ, s.r.o., IČ: 287 49 103, se sídlem Přátelství 964/4, Praha 10 – Uhříněves, PSČ: 104 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 220 734), nesdílíme zákaznickou databázi s dalším správcem osobních údajů.

IT služby zpracování údajů zajišťujeme vlastními silami – za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup ICT oddělení koncernu (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému ICT využívaného v koncernu KION Group a Linde Material Handling GmbH.

Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je rozeslání listovních zásilek, rozeslání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou aj.), pro účely expedice objednávek, příp. smluvní pojišťovně pro případ pojištění vysokozdvižných vozíků a řešení souvisejících pojistných událostí atp., a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.


5. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?

Smluvní partneři:
Údaje smluvních partnerů v zákaznické databázi uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro potřeby archivace zakázek (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku), uchováváme údaje minimálně dalších 10 let po zániku smluvního vztahu. Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.


Údaje zájemců o naše zboží nebo služby a o smluvních partnerech, zpracovávané pro jiné účely, než je plnění smlouvy, zpracováváme pouze s jejich souhlasem.
Údaje, které získáme s Vaším souhlasem, zpracováváme pro účely nových nabídek obchodu a našich služeb, pro marketingové nabídky a informace o novinkách (včetně soutěží a jiných prodejních akcí), s možností i vytváření profilovaných nabídek pro konkrétní zákazníky, za účelem provádění průzkumu spokojenosti zákazníků a, uchováváme je po dobu trvání souhlasu. Následně jsou data z elektronické databáze vymazána.
V případě odvolání souhlasu subjektem údajů před vypršením platnosti souhlasu uchováváme nezbytné údaje týkající se odvolaného souhlasu pro potřeby splnění Vašeho požadavku, že si již nepřejete být nadále kontaktování.


6. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům, které o ní Linde zpracovává, jejich opravu nebo výmaz.
Fyzická osoba má právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu Linde, nebo e-mailem doručeným na adresu privacy@linde-mh.cz, přičemž při odvolání souhlasu musí upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolává (viz výše).
Má dále právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy.
Má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.
V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte e-mailem na privacy@linde-mh.cz nebo telefonicky na čísle
271 078 233.


Rychlý dotaz:


Půjčovna manipulační techniky on-line

Vítá Vás, naše on-line půjčovna manipulační techniky. Na našich stránkách si můžete pronajmout vysokozdvižné vozíky nebo jiné typy manipulační techniky značky Linde. Hledáte-li  vysokozdvižný vozík k pronájmu poprvé, neváhejte využít možnosti, kterou nabízí základní kategorie na úvodní straně, kde se právě nacházíte a kde je možné získat drobné rady pro začínající nebo jen občasné uživatele manipulační techniky. Naše půjčovna disponuje vysokozdvižnými vozíky, nízkozdvižnými vozíky, tahači a další manipulační technikou v nosnostech od 1000 do 15000kg, ve všech typech pohonu tedy diesel, LPG, elektro nebo na zemní plyn. Neváhejte využít možnosti probrat svůj dotaz přímo s některým z kolegů nebo kolegyň v našem týmu! Jsme Vám k dispozici celkem na čtyřech místech v ČR: Praha, Ostrava, Velké Bílovice ( U Brna ) a v Teplicích ( Severní Čechy ). Na adresy našich poboček se informujte v kategorii Kontakty. Děkujeme za Váš zájem!


www.pujcovnalinde.cz

Volejte: tel: +420 271 078 333

Copyright © 2012   Linde Material Handling    Podmínky užívání